Política de privadesa

POLITICA DE PRIVADESA

1.- Responsable del tractament de les seves dades personals, representant a la Unió Europea i delegat de protecció de dades:

a) Responsable del tractament: ESTACIONS DE MUNTANYA ARINSAL/PAL, S.A.U. (en endavant, “EMAP”) domiciliada a l’Edifici El Planell situat al poble de Pal, La Massana (Principat d’Andorra), i inscrita al Registre de Societats del Principat d’Andorra amb número 11164.

b) Representant del Responsable del tractament a la Unió Europea: Si vostè es troba a la Unió Europea, l’informem que els nostre representant a la Unió Europea es la societat Compliance Gap Mitigation, S.L., domiciliada a C/ Ferraz, 28 – 2º Izquierda, 28008 Madrid (Espanya), la qual vostè pot contactar mitjançant els números de telèfon +34 91 758 94 41 o +34 91 548 27 01 i l’adreça de correu electrònic EMAP@compliancegapmitigation.com.

c) Delegat de Protecció de Dades: Vostè pot contactar amb el delegat de protecció de dades d’EMAP mitjançant el número de telèfon +376 878 000 i l’adreça de correu electrònic dpo_pa@vallnord.com.

2.- Fitxer declarat de conformitat amb la legislació andorrana prop de l’Agència de Protecció de Dades del Principat d’Andorra:

En compliment del requerit per la Llei 15/2003, de 18 de desembre, Qualificada de Protecció de Dades Personals (en endavant, “LQDP”), i amb els reglaments que la desenvolupen, EMAP l’informa que qualsevol dada personal que vostè faciliti a EMAP passarà a formar part de les corresponents fitxers titularitat d’EMAP degudament inscrits a l’Agència de Protecció de Dades del Principat d’Andorra.

3.- Disposicions relatives al tractament de dades personals de menors i/o de tercers:

3.1.- El registre i la contractació electrònica de productes i serveis que s’ofereixen mitjançant aquest lloc web per part d’EMAP només la poden dur a terme persones majors de 18 anys, en cap cas menors d’edat. De conformitat amb l’anterior, si vostè subministra les seves dades personals mitjançant aquesta web, ho fa sota la premissa de que és major de 18 anys. En cas que EMAP comprovi que, contravenint l’anterior norma, les dades personals han sigut subministrades per un menor de 18 anys, es procedirà a la seva eliminació immediata.

3.2.- No s’han de facilitar, mitjançant aquest lloc web, dades personals de tercers diferents de l’interessat. No obstant, en cas que fos imprescindible per a dur a terme la sol·licitud que justifiqui el subministrament de les dades personals en qüestió, la persona que les subministri assumeix la responsabilitat d’informar prèviament al titular de les dades personals de tot el previst en aquest document.

3.4.- En cas que, per a poder procedir a la seva sol·licitud, vostè hagi de facilitar dades personals de menors de 18 anys, vostè garanteix a EMAP que compta amb l’autorització dels titulars de la pàtria potestat o tutela sobre el menor de què es tracti per facilitar dites dades i es compromet a traslladar, al titular de la pàtria potestat o tutela sobre el menor en qüestió, la informació establerta en aquesta política de privadesa, eximint a EMAP, S.A.U. de qualsevol responsabilitat en aquest sentit.

4.- Finalitats del tractament, base jurídica del tractament i termini de conservació de les dades personals:

4.1.- Finalitats dels tractaments:

EMAP podrà tractar les seves dades personals per a les finalitats descrites a continuació:

a) Mitjançant les opcions que EMAP posa a la seva disposició en aquest lloc web per a la reserva i/o compravenda en línia dels seus productes i/o serveis, EMAP recollirà i tractarà les seves dades personals amb la finalitat de gestionar els procediments de reserva, compra, enviament, entrega i pagament relacionats amb la reserva i/o compravenda realitzada. El subministrament de les seves dades personals per aquesta finalitat es voluntari, tot i que, en cas de no facilitar-se les referides dades personals, no es podrà adquirir el corresponent producte o servei mitjançant aquest lloc web;

b) Mitjançant el formulari que EMAP posa a la seva disposició en aquest lloc web per a que vostè pugui sol·licitar l’enviament de comunicacions comercials electròniques, EMAP recollirà i tractarà les seves dades personals amb la finalitat d’enviar-li comunicacions comercials electròniques relatives als seus productes i/o serveis, així com relatives a les seves promocions, ofertes i/o a les seves activitats en general, inclosos sortejos i concursos. Vostè pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment;

c) Mitjançant el formulari que EMAP posa a la seva disposició a traves de l’apartat “treballa amb nosaltres”, aquesta entitat recolliré i tractarà les seves dades personals amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud de treball prop d’EMAP, així com per a dur a terme tots els tràmits i/o procediments necessaris per tramitar la referida sol·licitud; i

d) Mitjançant el formulari que EMAP posa a la seva disposició en aquest lloc web per a que vostè pugui realitzar sol·licituds d’informació, consultes o reclamacions, aquesta entitat recollirà i tractarà les seves dades personals amb la finalitat de poder gestionar la seva sol·licitud, així com per a dur a terme tots els tràmits i/o procediments necessaris per tramitar la referida sol·licitud.

4.2.-Base jurídica dels tractaments:

Les seves dades personals podran ésser objecte de tractament de conformitat amb una o varies de les següents raons:

a) El tractament és necessari per a l’execució del corresponent contracte, mitjançant el qual vostè adquireix productes i/o serveis de EMAP;

b) El tractament es realitza de conformitat amb l’eventual consentiment que vostè hagi atorgat segons el cas – com ara, entre d’altres, el consentiment que vostè haurà manifestat en enviar el formulari d’inscripció a les “newsletters” o el formulari anomenat “Treballa amb nosaltres” que EMAP posa a la seva disposició en aquest lloc web. El referit consentiment pot retirar-se quan vostè ho desitgi, tot i que, igualment, aquesta retirada faria impossible continuar la tramitació de la seva sol·licitud ;

c) El tractament és necessari per a la consecució d’obligacions legals; i

d) Tot i respectant els seus interessos, les seves llibertats i els seus drets fonamentals, el tractament és necessari per a la consecució dels interessos legítims d’EMAP; com ara, entre d’altres, per promoure els seus productes i serveis similars als que vostè hagi adquirit prèviament o lluitar contra el frau i assegurar la defensa d’EMAP en cas de litigis.

4.3.- Termini de conservació de les dades personals:

En general, les seves dades personals es conservaran durant el termini necessari per a la consecució de les finalitats establertes en aquest document. Posteriorment, les seves dades personals seran conservades durant tot el temps que triguin en prescriure les responsabilitats legals derivades del tractament de què es tracti, de conformitat con la legislació aplicable.

A mode d’exemple, les seves dades es podran conservar durant els següents terminis:

– 5 anys per la documentació comptable;

– per tota la durada dels litigis i fins a l’esgotament de totes les eventuals vies de recurs; i

– pel cas de les comunicacions comercials, les seves dades personals es conservarà indefinidament, fins que vostè es doni de baixa mitjançant el procediment que EMAP posa a la seva disposició al peu de la comunicació comercial electrònica -newsletter- rebuda al seu correu electrònic.

Si les seves dades personals s’utilitzen per a varies finalitats que obliguin a EMAP a conservar-les durant terminis diferents, aquesta entitat aplicarà els terminis de conservació més llargs d’entre els terminis aplicables.

5.- Categories de destinataris, inclosos els prestadors de serveis, i transferències a tercers països o organitzacions Internacionals (transferències internacionals):

5.1.- En cas que, per a aconseguir les finalitats anteriorment mencionades, sigui necessari, les seves dades personals podran comunicar-se a les següents categories de destinataris:

a) Proveïdores de serveis d’EMAP que hagin de processar les seves dades personals en relació amb la finalitat de què es tracti, el que realitzaran segons les instruccions d’EMAP i de conformitat amb aquesta política de privadesa i qualsevol mesura de seguretat i de confidencialitat apropiada que estableixi aquesta entitat;

b) Tercers que no tinguin relació amb EMAP, si aquesta identifica, de bona fe, la necessitat de dur a terme la comunicació de què es tracti per a: (1) complir qualsevol llei, regulació, procediment legal o requeriment governamental amb força executiva aplicable; (2) fer complir els termes i condicions del producte i/o serveis adquirit, inclosa la investigació de possibles violacions; (3) i/o detectar, prevenir o abordar d’altra manera el frau, la seguretat o els problemes tècnics;

c) Administracions Públiques competents, en els casos previstos a la Llei i per a les finalitats en elles definides;

d) Entitats prestadores dels serveis que s’inclouen als productes i/o serveis d’EMAP, com ara, per exemple, hotels o estacions d’esquí; i

e) Entitats financeres mitjançant les quals s’articula la gestió de cobraments i pagaments.

5.2.- EMAP no realitza transferències Internacionales de dades personals de conformitat amb l’establert pel Reglament General de Protecció de dades de la Unió Europea (en endavant, “RGPD”).

6.- Drets en relació amb les seves dades personals:

En compliment de la Llei 15/2003, de 18 de desembre, Qualificada de Protecció de Dades Personals, i els reglaments que la desenvolupen, EMAP l’informa que, per exercir els seus drets d’accés, rectificació i supressió de les seves dades personals, reconeguts a la referida normativa, vostè haurà d’enviar una comunicació escrita i firmada a l’adreça de correu electrònic dpo_pa@vallnord.com, a la que haurà d’adjuntar una còpia del seu passaport o altre document nacional d’identitat.

D’altra banda, de conformitat amb el RGPD, si vostè es troba en la Unió Europea, al marge dels anteriors drets, vostè també podrà exercir els següents drets:

– dret a la limitació del tractament, dret a la portabilitat dels dades, dret a oposar-se al tractament;

– en aquells casos en que el tractament es basi en el seu consentiment, el seu dret a retirar el seu consentiment sense que això afecti a la licitud del tractament de dites dades basades en el consentiment previ a la seva retirada; i

– dret a interposar una reclamació front una autoritat de control de l’àmbit de la Unión Europea en matèria de protecció de dades;

Vostè podrà exercir els anteriors drets enviant una comunicació escrita i firmada a l’adreça de correu electrònic dpo_pa@vallnord.com, a la que haurà d’adjuntar una còpia del seu passaport o altre document nacional d’identitat.

Així mateix, vostè pot obtenir informació addicional sobre els seus drets dirigint-se a una autoritat de control en matèria de protecció de dades.

7.- Seguretat:

EMAP li garanteix que el tractament que durà a terme de les seves dades personals està sotmès al més estricte secret professional, i que s’han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar la seva alteració, mal uso, pèrdua, robatori i tractament i/o accés no autoritzat.

8.- Canvis en la Política de Privadesa:

Aquesta Política de Privadesa està subjecta a modificacions periòdiques de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment, les quals EMAP li farà arribar en cada cas a traves dels mitjans que consideri més adients en cada cas.

Darrera actualització el 28 de novembre del 2019, darrera revisió 1 d’octubre de 2021.