politica de qualitat

Política de qualitat

POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ

EMAP, SAU planifica la política general relativa al seu futur i que ha de permetre assolir un equilibri entre els seus
objectius econòmics, socials i medi ambientals sota el concepte de desenvolupament sostenible. Els objectius referits
a continuació, seran controlats per la Direcció General a través d’una sèrie d’objectius particulars i quantificables per
cada procés clau, els quals seran revisats anualment per comprovar que s’adeqüen al propòsit de la nostra política.
Les polítiques del nostre Sistema Integrat de Gestió tenen com a referència el compliment amb els requisits legals
aplicables al Principat d’Andorra i la millora continua de les activitats que desenvolupa segons:

GESTIÓ DE L’ESTACIÓ DE MUNTANYA D’EMAP, SAU PER ACTIVITATS D’HIVERN I D’ESTIU

Amb la finalitat de implementar i mantenir aquesta política integrada, la Direcció General de EMAP, SAU estableix les
seg·ents línies d’actuació:

1. POLÍTICA DE LA QUALITAT
· Oferir una atenció al client de qualitat proactiva i de proximitat, avançant-nos a les seves necessitats,
amb un tracte humà i personalitzat.
· Promoure i implicar a EMAP, SAU en l’adaptació als mateixos principis de respecte, protecció i millora
dels sistemes implantats, millorant els productes o serveis subministrats per aquests.
· Promoure la participació i implicació de les parts interessades, internes i externes, en totes les activitats
organitzades per VALLNORD, S.A., augmentant la nostra eficiència aprofitant millor els recursos.
· Mantenir el nostre posicionament com a Bike Park de referència.

2. POLÍTICA AMBIENTAL
· EMAP, SAU es compromet a complir amb els requisits legals aplicables a les seves activitats.
· Reduir els impactes medi ambientals adversos derivats de la nostra activitat, desenvolupant aquesta en
el marc del respecte i protecció pel medi natural.
· Millorar contínuament els aspectes ambientals, maximitzant l’eficàcia energètica i prevenint la
contaminació derivada de les nostres activitats.
· Sensibilitzar als usuaris en matèria de recollida selectiva i respecte per l’entorn.
· Fer nostres els compromisos establerts pel Govern d’Andorra en el respecte al Medi Ambient.

El Sr. Josep Marticella, actuant com a Director General de l’empresa EMAP, SAU consensua aquesta política amb els
col·laboradors de l’empresa i es compromet perquè es comuniqui i estigui disponible a les parts interessades i entesa
a l’organització.

Aquests objectius generals es controlaran mitjançant una sèrie d’objectius particulars per cada procés clau i
quantificables.

La Massana , a 18 de desembre del 2017